پاياني ,نمره ,طراحي ,آيات ,قرائت ,امتحان ,پاياني نوبتب: ازرشيابي پاياني
1- امتحان قرائت قرآن كريم)4 نمره(:
ازهردانشآموز در هر امتحان پاياني دو نيم صفحه ازآيات شريفه ابتداي هر درس،امتحان قرائت به عمل مي
آيد.شيوه نمره گذاري به همان صورتي است كه در ارزش يابي مستمر انجام مي گيرد.
5- امتحان كتبي از محتواي دروس ) 11 نمره(
درس پاياني نوبت اول پاياني نوبت دوم شهريور
3
5
اول,دوم و سوم 1
چهارم و پنجم 5 5
ششم وهفتم 5 5
هشتم و نهم - 5/5 3
4 5 -
دهم,يازدهم و
دوازدهم
سيزدهم و چهاردهم - 5/5 3
11 11 11 جمع
تذكرات :
1- موارد زير در ارزشيابي پاياني لحاظ نشود :
پيشنهاد ها,پاورقي ها, بيشتر بدانيم و فعاليت هايي كه با عالمت ستاره مشخص شده اند.
5- حفظ كردن عين آيات وروايات و ترجمه آنها ضروري نيست ، بلكه برداشت واستنباط از آن ها اهميت
دارد. بنابر اين نبايد سوال به گونه اي طراحي شود كه الزمه آن حفظ كردن ِآيه يا ترجمه آن باشد, بلكه صرفا
بايد از مفهوم و پيام آيه سوال طراحي شود.
3- آيات ابتداي هر درس براي قرائت در كالس است و صرفا در ارزشيابي مستمر و پاياني به صورت شفاهي
از دانش آموزان پرسيده مي شود) 4 نمره( و نبايد هيچ گونه سوالي در امتحانات كتبي و آزمون هاي ورودي
دانشگاه ها از اين آيات طراحي شود.

منبع اصلی مطلب : گروه دینی وقران ناحیه هفت مشهد
برچسب ها : پاياني ,نمره ,طراحي ,آيات ,قرائت ,امتحان ,پاياني نوبت
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت :